Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Avslutad forskning

Nära 100 forskningsprojekt har genomförts vid CEFOS sedan verskamheten starade 1992.

Detaljerad information om avslutade projekt 1993-2006

Avslutade projekt 1993-2006 (40 sidor)

Lista över avslutade projekt 1993-2011

Senaste projekten först, äldsta projekten sist

> Den nya socialförsäkringen: Samspelet mellan juridik och organisering. Jur.dr. Sara Stendahl.
Projektbeskrivning

> Lokal och global identitet i regionala matkulturer: förening eller opposition? Fil.dr. Annelie Sjölander Lindqvist.
Projektbeskrivning

> Riskhantering inom transportsystemet (TRANSAM). Professor Åsa Boholm

Projektbeskrivning

> Program för uppföljning och utvärdering av Göteborgs stads nya organisation för IT-service och administrativ service. Docent Lennart Nilsson & Fil. dr. Gustaf Kastberg
Projektbeskrivning
Projektpresentation (PDF)

> The European Perspective: Local government in five North-Western European countries throughout the 19th and 20th centuries. Professor Mats Andrén
Projektbeskrivning

> Rättssäkerhet och politik. Socialförsäkringens normativa karaktär. Fil.dr. Anna Bendz
Projektbeskrivning

> Unscrambling the apartheid city? Land claims and citizenship in Cape Town. Fil.dr. Anna Bohlin
Projektbeskrivning
Projektpresentation (PDF)

> Från rösträtt till medborgarskap – En undersökning av medborgartanken ur ett internationellt perspektiv 1921-1938. Fil.dr. Katarina Leppänen
Projektbeskrivning

> Kommunerna och spriten – prevention och frestelser: Lokal alkoholpolitik i genomlysning. Fil.dr David Karlsson
Projektbeskrivning
Projektpresentation (PDF)

> "Det korrekta beslutet" och "det goda beslutet". Arbetslivsinriktad rehabilitering i ett rättsperspektiv. Professor Lotta Vahlne Westerhäll
Projektbeskrivning
Projektpresentation (PDF)

> European Integration and the Quality of Life Dilemma. Professor Sören Holmberg
Projektbeskrivning
Projektpresentation (PDF)

> Kommunstorlek och demokrati. Professor Folke Johansson & fil.dr David Karlsson
Projektbeskrivning

> Quality of Life in a Changing Europe. Professor Margareta Bäck-Wiklund
Projektbeskrivning

Syna korten: En insats mot spelproblem bland unga. Fil.dr. Per Binde
Projektbeskrivning

> Folkhemmets tekniker. Professor Henrik Björk
Projektbeskrivning
Projektpresentation (PDF)

> Kommunstryrelseordföranden i fokus(-grupper). Fil.dr. Urban Strandberg
Projektbeskrivning
Projektpresentation (PDF)

> Kommunstorlek och demokrati. Professor Folke Johansson & fil.dr David Karlsson
Projektbeskrivning

> Delaktighetens landskap: Tillgänglighet och inflytande inom kulturarvssektorn. Fil.dr. Annelie Sjölander Lindqvist
Projektbeskrivning
Projektpresentation (PDF)

> Omorganisering och sjukskrivning: Mångvetenskaplig analys för hälsa och effektivare styrning i det kommunala förnyelsearbetet. Fil.dr. Stefan Szücs
Projektbeskrivning
Projektpresentation (PDF)

> Politiker och tjänstemannaförnyelse? Kommunal organisering, styrning och effektivitet mellan 1985 och 2005. Fil.dr. Stefan Szücs & Professor Lars Strömberg
Projektbeskrivning
Projektpresentation (PDF)

> Hot eller hotad? Kontroverser kring vargens utbredning och lokalisering. Professor Åsa Boholm
Projektbeskrivning
Projektpresentation (PDF)

> Vindkraftslokaliseringar: Kommuner, länsstyrelser, medborgare. Professor Åsa Boholm
Projektbeskrivning
Projektpresentation (PDF)

> Storstadsatsningen i Göteborg, Malmö och Stockholm: Från utanförskap till innanförskap? Professor Henry Bäck
ProjektbeskrivningProjektpresentation (PDF)

> Maktskiften i kommuner: Den kommunala självstyrelsen och medborgarnas ansvarsutkrävande. Docent Folke Johansson
Projektbeskrivning
Projektpresentation (PDF)

> En översikt över samhällsvetenskaplig forskning om spel om pengar. Fil.dr. Per Binde
Projektbeskrivning

> SKA-Projektet: Sjukförsäkring, kulturer och attityder. Fil.dr. Nina Granqvist
Projektbeskrivning

> Spelreklam och spelberoende: En intervjustudie. Fil.dr. Per Binde
Projektbeskrivning
Projektpresentation (PDF)

> Konfrontationer mellan juridik och rättvisa: Lokalt medborgarskap. Professor Åsa Boholm
Projektbeskrivning
Projektpresentation

> Att hantera miljörisker: Fallet Hallandsås. Professor Åsa Boholm.
Projektbeskrivning
Projektpresentation (PDF)
Rapport

> Genomförande av tillsyn enligt 26 kap. Miljöbalken: Fokus på Länsstyrelsens inspektion. Professor Åsa Boholm
Projektbeskrivning
Projektpresentation (PDF)
Rapport

> Småskalig förnybar energi (vind och biobränsle): Acceptans och lokalisering. Professor Åsa Boholm
Slutredovisning

> En belysning av kontroverser kring storskaliga infrastrukturprojekt: Fallet Västkustbanan. Professor Åsa Boholm, Professor Ragnar Löfstedt & Dr. Urban Strandberg
Slutredovisning

> Young Citizens Program: En ny politisk kultur bland unga medborgare? Docent Erik Amnå
Projektbeskrivning
Projektpresentation

> Genomförande av tillsyn enligt miljöbalkens 26 kapitel: kommunala miljö- och hälsoskyddsinspektörers arbete vid inspektioner. Åsa Boholm.

> Lokalt ledarskap i förändring? En svensk och en internationell jämförelse över tid. Stefan Szücs & Lars Strömberg.

> Safe Foods. Research Task 5: Investigation of the Institutional Challenges and Solutions to Systemic Risk Management. Åsa Boholm.

> Forskarsamarbete om demokrati och lokalt styre i Sverige och länder i f.d. Sovjetunionen. Lars Strömberg och Stefan Szücs.

> Risk och rationalitet: Nya forskningsperspektiv. Åsa Boholm.

> Arbete, ledarskap och demokrati: En studie i kommunal arbetsledning. Stefan Szücs.

> Sjukförsäkringen: Ändrat beteende till följd av förändringar i regelverk och incitamentstrukturer. Nina Granqvist.

> Nya perspektiv på riskkommunikation. Åsa Boholm.

> Effektivare miljö- och arbetsmiljöinspektioner. Åsa Boholm. Publikation från projektet av Vicky Johansson, 2006: Tillsyn och effektivitet: Statliga inspektörers yrkesroller och strategival

> Deltagande och uteslutningar: en studie om lokalt medborgarskap i Tyskland efter 1989. Mats Andrén.

> Etniska minoriteter och välfärdsstaten. Henry Bäck.

> Politiskt deltagande och opinionsbildningen i lokalsamhället. Nicklas Håkansson.

> Den lokala demokratins potential. Mikael Gilljam.

> Interorganisatorisk integrering och välfärdssystemet. Henry Bäck. 

> Rätten till ersättning vid sjukdom och arbetsoförmåga. Lotta Westerhäll.

> Medborgarbegreppets och "den svenska krisens" roll i systemskiftet. Tomas Jonsson.

> Privatisering i professionaliseringens tjänst? Peter Dellgran och Staffan Höjjers.

> En översikt av internationell forskning om reklam för spel om pengar. Per Binde.
Publikation från projektet: "Att sälja en dröm: Om spelreklam och dess påverkan"

> The effects of family policies and tax-transfer systems on within household earned income distribution and labour supply to home and market. Douglas Hibbs.

> Konfrontationer mellan juridik och rättvisa: lokalt medborgarskap och tunnelbygget genom Hallandsås. Åsa Boholm.

> Spelandet symbolik och moral: Socialantropologiska perspektiv på spel som kulturfenomen i dagens Sverige. Åsa Boholm & Per Binde.
Publikationer, se: OnGambling.org

> Medborgarskap, välfärdspolitik och det lokala självstyret. Bo Rothstein.

> Religiositet och politik vid millennieskiftet. Magnus Hagevi.

> Religiositet och politisk opinion om homosexuellas rättigheter. En komparativ studie mellan Sverige och USA. Magnus Hagevi.

> Inkomstkompensation vid sjukdom - rättvisa, stabilitet, ekonomi. Anders Biel, Tommy Gärling och Lars Söderström.

> Privata sjukförsäkringar: innehav, preferenser och effekter. Anders Biel.

> Kultur, identitet - delaktighet, demokrati i det samtida Göteborg. Ove Sernhede och Thomas Johansson.

> Ekonomisk utvärdering av schizofrenibehandling (EUS). Lars Söderström.

> Att "ta plats" i det nya Sydafrika: Återbördande av land och lokalt medborgarskap i Kalk Bay. Åsa Boholm & Anna Bohlin.

> Miljön och rörlighetskulturer i vardagslivet. Martin Bennulf.

> Viljan att betala för en bättre miljö. Martin Bennulf.

> Medborgarna, trafikpolitiken, och miljön: Attityder, vanor, rörlighet och energi. Martin Bennulf.

> En belysning av stigma och förtroende i riskkommunikation: fallet Hallandsås. Åsa Boholm och Ragnar Löfstedt.

> Det första regionvalet I & II och regionvalsstudien. Folke Johansson.

> Falkprojektet. Lars Strömberg och Marie Fridolf.

> Kommunalt förtroendevalda: Deltagaridealet och politikens professionalisering i den lokala representativa demokratin. Folke Johansson och Magnus Hagevi.

> Demokrati och hållbar utveckling. Martin Bennulf.

> Lokal demokrati och lokal välfärdsproduktion. Folke Johansson & Lars Strömberg.

> Kollektiva minnen och identitetsskapande: Staden som symboliskt landskap. Åsa Boholm.

> Effekten av arbetslivsinriktad rehabilitering på återgång till arbete/ Rehabilitering inom den geriatriska vården. Almas Heshmati.

> Ideella organisationers styrning och betydelse i den lokala välfärdsstaten. Lena Lindgren och Staffan Johansson.

> Styrningens form och ansikte. Rolf Solli.

> Kommunal besparings- och förnyelsepolitik. P.O. Norell och Cecilia Bokenstrand.

> Socialtjänstkulturen: En komparativ studie av socialtjänsten i Sverige och England. Anita Kihlström och Haluk Soydan.

> Göteborgarna och miljön. Martin Bennulf.

> Lokal miljöinformation. Martin Bennulf.

> Produktivitet och effektivitet inom hälso- och sjukvård.
En studie baserad på diagnosrelaterade grupper (DRG). Almas Heshmati & Edward Palmer.

> Kommunerna och de nationella miljömålen. Martin Bennulf.

> Samhällsvetenskapliga indikatorer på miljövänliga transportsätt: en kunskapsöversikt. Martin Bennulf.

> Politikerrollen vid samverkan mellan olika myndigheter. Lars Strömberg och Marie Fridolf.

> Forskningsprogrammet "Kommunal redovisning". Olov Olson.

> Lokalsamhällets dilemman: Risk, förtroende och kunskap. Åsa Boholm.

> Statsdelsnämnder i ett arbetsrättsligt perspektiv. Inga Hellberg.

> Stat eller samhälle: Debatten om den offentliga sektorn och välfärden. Mats Dahlkvist och Bo Stråth.

> Befolkningens geografiska spridningsmönster: Den strategiska faktorn i det kommunala beställar-utförarkonceptet. Åke Forsström.

> Risk management och sjukvård. Lars Söderström.

> Fördelningsaspekter på offentliga tjänster. Lars-Göran Larsson.

> Göteborgarnas hälsa och livskvalitet. Ingemar Norling och Marianne Sullivan.

> Medierna och den offentliga sektorn. Kent Asp.

> Medborgarnas inställning till att betala för social service. Anders Biel och Tommy Gärling.

> Nedskärningar, privatisering, omorganisation? Den offentliga sektorn i OECD-länderna med tonvikt på de senaste tio årens förändringar. Mats Dahlkvist och Bengt Furåker.

> Lokalt miljöarbete: En studie av lokala förutsättningar och samspelet mellan ekonomi och politik. Martin Bennulf, Lennart J. Lundqvist och Rolf Wolff.

> Produktivitet och effektivitet inom socialförsäkringens administration. Hans Bjurek och Edward Palmer.

> Kontrakt eller förvaltning - förening eller gemenskap: Idéer och värdemönster i debatten om kommunerna och välfärden. Mats Dahlkvist.

> Resurser och resultat på grundskolans högstadium. Urban Kjulin.

> Swedish Obese Subjects, SOS: En interventionsstudie av fetma. Bo Larsson.

 

 

 

cefos

Kontaktinformation

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet

Telefon:
031-786 4841

Sidansvarig: CEFOS webbredaktör|Sidan uppdaterades: 2011-02-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?